اتصالات - قلاب كارابین

قلاب کارابین پیچی گوشواره ای

قلاب کارابین پیچی گوشواره ای

حلقه ای ساده که بخشی از آن باز میشود و به دو صورت ساده و پیچ دار موجود میباشد.

بیشتر ..
قلاب کارابین ساده گوشواره ای

قلاب کارابین ساده گوشواره ای

حلقه ای ساده که بخشی از آن باز میشود و به دو صورت ساده و پیچ دار موجود میباشد.

بیشتر ..
قلاب کارابین ساده پیچی

قلاب کارابین ساده پیچی

حلقه ای ساده که بخشی از آن باز میشود و به دو صورت ساده و پیچ دار موجود میباشد.

بیشتر ..
قلاب کارابین ساده

قلاب کارابین ساده

حلقه ای ساده که بخشی از آن باز میشود و به دو صورت ساده و پیچ دار موجود میباشد.

بیشتر ..