پولیفت دستی زنجیری

این دستگاه برای نزدیک کردن دو قطعه (جسم) مورد استفاده قرار میگیرد

پولیفت دستی زنجیری

این دستگاه برای نزدیک کردن دو قطعه (جسم) مورد استفاده قرار میگیرد طول مفید قابل استفاده در آن یک ونیم و سه متر میباشد پولیفت دستی زنجیری بیشتر در صنایع ، سد سازی ، صنایع آهنگری ، قالب سازی ، شاسی کشی خودرو های سنگین و سبک ، صنایع بتن ریزی ، نزدیک کردن قالب های بتنی به هم مورد استفاده قرار میگیرد. توان جابجایی اجسام از توناژ 250کیلو تا 9 تن را دارا میباشد

پولیفت دستی زنجیری
دانلود اطلاعات فنی