بغل گیر

جهت حمل ورق های فولادی با قصد جابجایی بصورت افقی از آن استفاده میشود

بغل گیر

جهت حمل ورق های فولادی با قصد جابجایی بصورت افقی از آن استفاده میشود که بصورت افقی در طرفین ورق قرار میگیرد

بغل گیر
دانلود اطلاعات فنی