جرثقیل - ریل(زنجیری-ساده)

ریل  دستی

ریل دستی

به عنوان یک محرک جهت حرکت جرثقیل مورد استفاده قرار میگیرد که در دو نوع ساده و زنجیری میباشد

بیشتر ..