اتصالات - مهاركش

مهارکش دو سر چشمی یا دو سر گرد-دین 1480

مهارکش دو سر چشمی یا دو سر گرد-دین 1480

در صنعت به آن پیچ تنظیم دوطرفه نیز گفته میشود که برای محکم کردن اتصالات زنجیر و سیم بکسل با بستن پیچ مورد استفاده قرار میگیرد

بیشتر ..
مهارکش دو سر چشمی-مدل اچ جی 226

مهارکش دو سر چشمی-مدل اچ جی 226

در صنعت به آن پیچ تنظیم دوطرفه نیز گفته میشود که برای محکم کردن اتصالات زنجیر و سیم بکسل با بستن پیچ مورد استفاده قرار میگیرد

بیشتر ..
مهارکش یکسر قلاب یکسرحلقه-دین 1480

مهارکش یکسر قلاب یکسرحلقه-دین 1480

در صنعت به آن پیچ تنظیم دوطرفه نیز گفته میشود که برای محکم کردن اتصالات زنجیر و سیم بکسل با بستن پیچ مورد استفاده قرار میگیرد.

بیشتر ..
مهارکش دو سر قلاب-دین 1480

مهارکش دو سر قلاب-دین 1480

در صنعت به آن پیچ تنظیم دوطرفه نیز گفته میشود که برای محکم کردن اتصالات زنجیر و سیم بکسل با بستن پیچ مورد استفاده قرار میگیرد

بیشتر ..
مهارکش دوسر شگل پیم خور

مهارکش دوسر شگل پیم خور

در صنعت به آن پیچ تنظیم دوطرفه نیز گفته میشود که برای محکم کردن اتصالات زنجیر و سیم بکسل با بستن پیچ مورد استفاده قرار میگیرد

بیشتر ..